หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน"
 
วิสัยทัศน์ ทม.สุรินทร์
 
  พันธกิจ
 

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาความเป็นผู้นำและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1 เทศบาลเมืองสุรินทร์มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว

เป้าประสงค์ที่ 3 ปัญหายาเสพติดลดลง และสามารถแก้ไขและป้องกันได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีพ

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในสังคมได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 6 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ 7 ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลมีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 8 ปัญหาการจราจรได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 1 สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ผ่านการประเมินคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 3 นักเรียนและประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และเที่ยงธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ

เป้าประสงค์ที่ 4 ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,957,411 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10