หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
 
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) (๑)
 
สถาธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๒)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑)
  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) (๑)
 
ฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานควบคุมเทศพาณิชย์
ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
- งานการจราจร
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานทะเบียนราษฎรฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
- งานสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี
- งานบริการข้อมูล แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
ฝ่ายควบคุมอาคาร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานควบคุมอาคาร
- งานขออนุญาตอาคาร
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานวิศวกรรมโยธา
ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (๑)
- งานสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานสัตว์แพทย์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (๑)
- งานศูนย์บริการ สาธารณสุข
- งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑)
  กองการศึกษา
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (๑)
  กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง สุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงาน สวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผนงาน
- งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานประชาสัมพันธ์
- งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ฝ่ายนิติการ
- งานนิติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานการศึกษานอกระบบฯ และตามอัธยาศัย
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่าย ทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
โรงเรียน/วิทยาลัย
- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายบริการ
- ฝ่ายวิชาการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
- งานศึกษานิเทศก์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสุรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศาลาลอย
 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) (๑)
- งานควบคุมและ ตรวจสอบ การบำบัดน้ำเสีย
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
งานธุรการ
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็ก และเยาวชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑)
- งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 12,635 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10