หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
สถาธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
สถาธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑)
  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) (๑)
 
ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานราชการทั่วไปของเทศบาล
- งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานสถิติการคลัง
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายควบคุมอาคาร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานควบคุมอาคาร
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานวิศวกรรมโยธา
ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
- งานสาธารณูปโภค
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายบริหารสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (๑)
- งานรักษาความสะอาด
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (๑)
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรค
   
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑)
  กองการศึกษา
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (๑)
  กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
  กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑)
 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
- งานงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานนิติการ
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานแผนและโครงการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการนักเรียน
- งานศึกษานิเทศก์
- งานโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานห้องสมุด
- งานบำรุงศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (๑)
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานธุรการ
 
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานบริหารงานบุคคล พนักงานเทศบาลฯ
- งานธุรการ
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)
- งานบริหารงานบุคคล พนักงาน ครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
 
กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานกองช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑)
 
ฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) (๑)
- งานวางแผนการตรวจสอบ และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- งานธุรการ
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,599,576 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10