หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กจ. มท 0802.5/ว739 16 ก.พ. 2566
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กม. มท 0804.6/ว745 16 ก.พ. 2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566 สน.คท. มท 0808.3/ว721 [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบจ 1.66] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต 1.66] 16 ก.พ. 2566
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. 15 ก.พ. 2566
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว19 15 ก.พ. 2566
ขอให้กำกับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (AEFI) ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ในสถานดูแลเด็กเล็กในกำกับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบติดตาม 1] [แบบติดตาม 2-3] 15 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว732 15 ก.พ. 2566
การจัดส่งรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816/ว719 15 ก.พ. 2566
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว704 [Qr code คู่มือ LPA] 15 ก.พ. 2566
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ก.พ. 2566
ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว680 15 ก.พ. 2566
การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน กศ. มท 0816.4/ว707 [แบบฟอร์ม] [องค์ประกอบที่ 3 มหัศจรรย์1000วันพลัส] 14 ก.พ. 2566
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. 14 ก.พ. 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว708 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว681 14 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้ขอรับการประเมินรายบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว5 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2214 14 ก.พ. 2566
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/ว695 [เอกสารแนบ] 13 ก.พ. 2566
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.พ. 2566
การประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว693 13 ก.พ. 2566
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่เรียกไปเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว566 13 ก.พ. 2566
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว675 13 ก.พ. 2566
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว612 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มใบสมัคร] 10 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) กสธ. มท 0819.2/ว613 10 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)กสธ. มท 0819.2/ว674 10 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล กศ. มท 0816.3/ว617 10 ก.พ. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว599 [หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 2566 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค] [บัญชีค่าตอบแทน] 10 ก.พ. 2566
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension กค. มท 0803.3/ว614 10 ก.พ. 2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว591 10 ก.พ. 2566
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 751
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,018,677 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10