หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวสาร
 
 

 
ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง....  
 

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/5 (ตามมาตรา 43) และได้ปิดประกาศไว้ที่
1. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์
3. ที่หน่วยเลือกตั้ง 52 หน่วย (ที่หน่วยเลือกตั้งจะปิดประกาศเฉพาะบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยนั้นๆ)
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่สถานที่ปิดประกาศดังกล่าวข้างต้น
หรือ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือตามลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน แต่ละบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/6
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (ตามมาตรา 44) ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฎอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 10 วัน (ตามมาตรา 45) ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใด ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ขอให้ท่านแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2564
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 4 เมษายน 2564
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
การจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แม้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ กลับมา
เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
- มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
- ได้รับคำสั่งจากทางการราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
- มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นตามที่ กกต.กำหนด
 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 
--------------------------------

ชวนพิศ สืบสังข์....บก.ข่าว
กรรณิการ์ ศรีขาว....ข่าว/พิมพ์/ทาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2564 เวลา 10.44 น. โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 464,568 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10