หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ
พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
เทศบาลเมืองสุรินทร์
1
2
3
4
5
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ต่อ 102
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
093-596-9297
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
Line ทม.สุรินทร์
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธ [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสน [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค กองค [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายจุดตรวจ [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.4/ว4834 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว650 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 4 (MU Safe School Virtual Workshop 4)  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว649 การตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว649 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว648 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร/ว647 รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 [ แนบ1 ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร/ว646 การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ [ แนบ1 ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว4812 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายอำเภอรัตนบุรี และอำเภอปราสาท)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4807 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว641 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว642 เชิญชวนสมัครสมาชิก สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4809 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด - 19  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว643 แจ้งการจัดอบรมโครงการบทบาทครูในการให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมอง (Executive Function) เด็กปฐมวัย  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว644 มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว640 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4792 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว639 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4787 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว4788 หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (โค  [ 15 ก.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว4752 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท และนายอำเภอท่าตูม)  [ 14 ก.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ 17 ก.ย. 64 ลงทะเบียนสำรวจข้อมูลความต้องการวัคซีน โควิด-19 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุุรินทร์ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทม.สุรินทร์ 16 ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ทม.สร. [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 15 ก.ย. 64 ประชุมรับแบบสำรวจข้อมูลความต้องการวัคซีน Covid-19 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 16 ก.ย. 64 ตรวจคัดกรอง (เชิงรุก) ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ 15 ก.ย.64 ลงทะเบียนแบบสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีน Covid-19รอบ 2 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ทม.สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านจารย์ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 14 ก.ย. 64 ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนเฮ กำหนดฉีดวันที่ 15 ถึง16 ก.ย. 64 [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
อบต.บ้านจารย์ วันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริย [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 89/2564 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ในก [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 13 ก.ย. 64 ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง โรงยิม [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ทม.สุรินทร์ 13 ก.ย. 64 ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง รอบบริเวณฯ [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
   
 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ปรับปรุงขยายผิวจราจรและทางเท้าโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา โดยวิธีเฉพ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม โดยวิธีเฉ [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีป [ 17 ก.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม .โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านตรึม หมู่ท [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านตรึม หมู่ที [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อน้ำใส หมู่ 6 จากบ้านบ่อน้ำใสสิ้ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ 11 จากหน้าวัดบ้านห [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ 5 สายบ้านหัวแรตไปบ้ [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแรต หมู่ 5 สายบ้านหัวแรตไปบ้านท [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ 5 สายบ้านหัวแรตไปบ้ [ 17 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมถังรองรับขยะมูลฝ [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุ [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร [ 17 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงขยายผิวจราจรและทางเท้าโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา โดยวิธีเฉพ [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม โดยวิธีเฉ [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีป [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการใส่ใจสุขภาพนักเรียน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
สอบถามการลงทะเบียนฉีดวัคซีนCovid-19 (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 1  
ฝาครอบท่อระบายน้ำ (6 ก.ค. 2564)    อ่าน 340  ตอบ 1  
พื้นถนนปากซอยสระโบราณ 1 เป็นหลุมขุดเจาะค้างไว้ (22 มิ.ย. 2564)    อ่าน 53  ตอบ 1  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 

กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์

ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 093-596-9297
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,385,190 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์