หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ
พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
เทศบาลเมืองสุรินทร์
1
2
3
4
5
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ต่อ 102
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
093-596-9297
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
Line ทม.สุรินทร์
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิ [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 91 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.2/ว 2911 ลว. 11 มิ.ย. 2564 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการโอนพนักงานส่วนตำบล กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ลว. 11 มิ.ย. 64  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 420 แก้ไขมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 2913 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอกาบเชิง และนายอำเภอปราสาท)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2903 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู็เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/7642 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว 2895 กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2904 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 419 แนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 418 แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 417 การโอนเงินค่ามช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ทอ.พนมดงรัก เขวาสินรินทร์ และปราสาท)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2886 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สร 0023.2/ว 2894 ลว. 10 มี.ค. 2564 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว 2893 ลว. 10 มิ.ย. 2564 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2890 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 2889 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 415 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 2872 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ และนอ.โนนนารายณ์)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 414 การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วีธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2860 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษากรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินขอ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 2859 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3(นอ.ทุกอำเภอ ยกเว้นท่าตูท ลำดวน เขวาสินรินทร์ และพนมดงรัก) นายก.ทม.สร.  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ 11 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 11 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านจารย์ แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการติด [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านจารย์ คณะผู้บริหาร และกองการศึกษาฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ทม.สุรินทร์ 10 มิ.ย. 64 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนโนงปรีง [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 10 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 10 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 10 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 10 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อมาแต่งตั้งใ้ห้ดำรงตำแห [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 9 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ 9 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 9 มิ.ย. 64 มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
   
 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างเดือนมิถุ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำน [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 19 รายการ โด [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ รถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านทรัพย์โกฎิ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างทำประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างทำป้ายชื่อคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพา [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านนา หมู่ที่ 7 (จากสามแยกบ้านนางสาน กวงเก [ 4 มิ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านกาเจาะ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากก [ 2 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างเดือนมิถุ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำน [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 19 รายการ โด [ 11 มิ.ย. 2564 ]รถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำประตูกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายชื่อคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพา [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากก [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ทำบัตรประชาชนช่วงเทศกาลได้วันไหนบ้าง (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 3  
ช่วงนี้โควิดระบาดมาถึงบุรีรัมย์แล้ว เทศบาลเมืองสุรินทร์จะงดการรำบวงสรวงไหม (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 57  ตอบ 1  
สอบถามการสมัครรำบวงสรวง (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 218  ตอบ 3  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 

กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์

ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 093-596-9297
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 801,691 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์