หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ
พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
เทศบาลเมืองสุรินทร์
1
2
3
4
5
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ต่อ 102
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
093-596-9297
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับ Walk-in รับวัคซีน เข็มที่ 1 (Sinovac) ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่สนามวัคซีน
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสถานที่โรงแรมเพ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รา [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.3/ว6062 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว6060 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณการจักซื้อจักจ้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว6061 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ 16021 ขออนุมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ (นอ.ลำดวน)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว6058 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (นอ.เมืองสุรินทร์ และนอ.สังขะ)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ 16022 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นายอำเภอกาบเชิง)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว6057 กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ บัวเชด ศีขรภูมิ จอมพระ สนม และรัตนบุรี)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว6054 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว6045 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมือสุรินทร์ กาบเชิง ลำดวน และนายอำเภอท่าตูม)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว6043 ชอส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.5/ว807 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว6029 แจ้ง มติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว806 การใช้แอปพลิเคชัน Jitasa care สำหรับบริหารจัดการการฉีดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว6025 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.4/ว6026 การประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว6019 แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.2/ว6018 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ว6019 การอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ฯ  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.3/ 15926 การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สร 0023.1/ว6012 การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดทำตวงหรือตุงในการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 24 พ.ย. 64 นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษาความเป็นเลิศด้านผ้าไหม [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 23 พ.ย. 64 ทำความสะอาดอนุสาวรีย์ฯ ทุกวันพุธ [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 23 พ.ย. 64 โรงเรียนเทศบาล 1 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ ร่วมสัมมนา Big Data & Cloud Computing 2021 ผ่าน Zoom Webinar [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ 24 พ.ย. 64 แก้ไขทางเข้า-ออก ตลาด [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 23 พ.ย. 64 อบรมจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.สร. [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 23 พ.ย. 64 อบรมจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.สร. [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 22 พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 22 พ.ย. 64 22 พ.ย. 64 เลือกคณะกรรมการชุมชนปัทมานนท์ [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 22 พ.ย. 64 เลือกคณะกรรมการชุมชนทุ่งโพธิ์ [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 22 พ.ย. 64 เลือกคณะกรรมการชุมชนเกาะลอย [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 22 พ.ย. 64 เลือกคณะกรรมการชุมชนตาดอก [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
   
 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๕๑ , ๔๒๐-๖๓-๐๑๕๓ สำน [ 25 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเ [ 23 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลักเมืองทั้งสองข้าง (ระยะที่ ๑) จากสุดเ [ 22 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลักเมืองทั้งสองข้าง (ระยะที่ ๑) จากสุดเ [ 22 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีงบประมาณ 2 [ 22 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างล้างและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตรึม [ 22 พ.ย. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านบ่อน้ำใส หมู่ 6 ตำบลตรึม (เริ่มต้นจากบ้ [ 22 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานร [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ เบอร์ 4 หมายเลขทะเบียน 81-4520 [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค เบอร์ 14 หมายเลขทะเบียน 81-546 [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ .3 หมายเลขทะเบียน 82-8004 [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๕๑ , ๔๒๐-๖๓-๐๑๕๓ สำน [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเ [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลักเมืองทั้งสองข้าง (ระยะที่ ๑) จากสุดเ [ 22 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหลักเมืองทั้งสองข้าง (ระยะที่ ๑) จากสุดเ [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีงบประมาณ 2 [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างล้างและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานร [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ เบอร์ 4 หมายเลขทะเบียน 81-4520 [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค เบอร์ 14 หมายเลขทะเบียน 81-546 [ 19 พ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
ติดต่อทางโทร.ไม่มีคนรับสาย (4 พ.ย. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 2  
สอบถามการลงทะเบียนฉีดวัคซีนCovid-19 (21 ก.ย. 2564)    อ่าน 112  ตอบ 2  
ฝาครอบท่อระบายน้ำ (6 ก.ค. 2564)    อ่าน 391  ตอบ 1  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 

กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์

ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 093-596-9297
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,185,919 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์