หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ
พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
เทศบาลเมืองสุรินทร์
1
2
3
4
5
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ต่อ 102
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
095-610-8381
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนากา [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทำบุญตั [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตา [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กองการศ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กองการศ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่่ยนสายสลิงไส้เ [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.3/ 958 รายงานคำแนะนำคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ กรณีมอบหมายราชการส่วนท้องถิ่นอื่นกำจัดมูลฝอย (นายอำเภอท่าตูม)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.4/ว370 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว363 รายงานคำแนะนำคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ กรณีมอบหมายราชการส่วนท้องถิ่นอื่นกำจัดมูลฝอย (นายอำเภอสังขะ ท่าตูม รัตนบุรี ศีขรภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว369 การดำเนินการเกี่ยกับให้ทุนการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว366 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว365 การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว357 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว356 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว353 ขอความอนุ้คราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูคร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (นายอำเภอจอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว56 การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.1/ว38 ประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีี  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.1/ว55 โครงการคลีนิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ แนบ1 ]  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว345 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอปราสาท)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.2/ว19 รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และเงินค่าจ้างประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ 891 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศีขรภูมิ  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว329 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว54 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.5/ว322 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี เขวาสินรินทร์ ศีขรภูมิ และนายอำเภอสนม)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว318 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
สร 0023.3/ว51 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เด็กที่มีอายุ 5 ปี ศพด. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ สังขะ สำโรงทาบ จอมพระ บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก และลำดวน)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
   
 
   
   
 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2565 ลงพื้นที่สอบสวนโรค และตรวจ ATK ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรคติ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 21 ม.ค. 65 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 21 ม.ค. 65 ตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กองการศ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กองการศ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่่ยนสายสลิงไส้เ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนากา [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการทำบุญตั [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ทม.สุรินทร์ 20 ม.ค. 65 ลอกผักตบชวาและวัชพืช (ชุมชนโดนไข) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ เรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ 20 ม.ค. 65 ตั้งศาลพระภูมิ ชุมชนศรีเทพ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 20 ม.ค. 65 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 19 ม.ค. 65 ทำความสะอาดอนุสาวรีย์ฯ ทุกวันพุธ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
   
 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 33 รายการ โดยวิ [ 21 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.ตรึม โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ตรึม [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.ตรึม โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา หมู่ที่ ๑ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริ [ 21 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการหนูน้อยยอดคนเก่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะอัดท้าย เบอร์ 22 หมายเลขทะเบียน 82-6129 สุร [ 14 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสิรมประชาธิปไตยในโรงเรีย [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะ [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างจัดเครื่องเซ่น โครงการสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ โครงการสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]อบต.ตรึม จ้าง้เหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถน้ำแบบเอนกประสงค์ ทะเบียน ๖๑๐๓ สุรินทร์ พร้อม [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart tv จำนวน ๒๕ เครื่อง โดย [ 11 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านจารย์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗-๖๓-๐๐๕๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]

   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 33 รายการ โดยวิ [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการหนูน้อยยอดคนเก่ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะอัดท้าย เบอร์ 22 หมายเลขทะเบียน 82-6129 สุร [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสิรมประชาธิปไตยในโรงเรีย [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะ [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดเครื่องเซ่น โครงการสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ โครงการสักการะพระพุทธสุรินทรภักดี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart tv จำนวน ๒๕ เครื่อง โดย [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]

   
 
   
 
อบต.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี รับโอนย้ายข้าราชการหลายอัตรา ด่วน (9 ม.ค. 2565)    อ่าน 12  ตอบ 0  
ติดต่อทางโทร.ไม่มีคนรับสาย (4 พ.ย. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 2  
สอบถามการลงทะเบียนฉีดวัคซีนCovid-19 (21 ก.ย. 2564)    อ่าน 200  ตอบ 2  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 

กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์

ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 095-610-8381br>
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,714,544 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์