หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติเทศบาล
 
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีประชาชนเข้ามาตั้งชุมชนแล้ว ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ลักษณะชุมชนเป็นเนินดินมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ขนาดกว้างประมาณ1,000 เมตร ยาวประมาณ 1,300 เมตรเป็นลักษณะเฉพาะของแผนผังเมืองโบราณ ตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งพบทั่วไปในเขตภาคอีสานตอนล่าง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุรินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 19 กันยายน 2521 จากการสำรวจของหน่วยศิลปากรที่ 6 ในปี พ.ศ. 2534 พบว่า
  ตัวเมืองยังมีสภาพที่สมบูรณ์เห็นแนวคูน้ำ-คันดินแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือเมืองชั้นในและเมืองชั้นนอก
เมืองชั้นใน มีลักษณะเป็นรูปวงรีแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น มีขนาดกว้างประมาณ 1,000 เมตร ยาวประมาณ 1,300 เมตร สภาพคูเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ มีบางส่วนเท่านั้นที่ขาดหายไป
เมืองชั้นนอก มีลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชุมชนขอมโบราณ มีคูน้ำ 2 ชั้น คันดิน 1 ชั้นล้อมรอบ ขนาดกว้าง 1,500 เมตร ยาว 2,500 เมตร สภาพคูเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ยกเว้นด้านทิศใต้
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2479 รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นเขตตำบลในเมือง 6 หมู่บ้านขึ้นเป็น เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยให้เทศบาลฯ มีอำนาจหน้าที่ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ทุกประการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2480 รัฐบาลได้โอนกิจการบางส่วนให้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดการดำเนินงานบริหารพร้อมด้วยทรัพย์สินบางส่วนและตัวเงิน ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนเป็นครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 3,620 บาท
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ 420 กิโลเมตร หรือโดยทางรถยนต์ประมาณ 454 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ 11.39 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 38,698 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 17,792 คน คิดเป็นร้อยละ 45.98

หญิง  จำนวน 20,906 คน คิดเป็นร้อยละ 54.02
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 16,671 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 3397.54 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 9 ถึงหลักเขตที่ 1 ติดกับตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 หลักเขตที่ 5 หลักเขตที่ 6 และหลักเขตที่ 7 ติดกับตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 1 หลักเขตที่ 2 หลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ติดกับตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 หลักเขตที่ 8 และหลักเขตที่ 9 ติดกับตำบลนอกเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ชุมชน 1
ชุมชน 2
ชุมชน 3
ชุมชน 4
ชุมชน 5
ชุมชน 6
ชุมชน 7
ชุมชน 8
ชุมชน 9
ชุมชน 10
ชุมชน 11
ชุมชน 12
ชุมชน 13
ชุมชน 14
ชุมชน 15
ชุมชน 16
ชุมชน 17
ชุมชน 18
ชุมชน 19
ชุมชน 20
ชุมชน 21
ชุมชน 22
ชุมชน 23
ชุมชน 24
ชุมชน 25
ชุมชน 26
ชุมชน 27
ชุมชน 28
ชุมชน 29
ชุมชน 30
ชุมชน 31
ชุมชน 32
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
 
  เขตการปกครอง
 
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ไม่กำหนดชุมชน 1,783 2,048 3,831 6,547
2 บ้านถนน 396 459 855 236
3 ศรีจุมพล 377 390 767 228
4 โพธิ์ทอง 545 589 1,134 356
5 ไตรรงค์ 293 362 655 200
6 สระโบราณ 788 1,377 2,165 546
7 หน้าสถานีรถไฟ 638 729 1,367 448
8 บำรุงราษฏร์ 253 278 531 182
9 เทพสุนทร 647 786 1,433 453
10 หลังตลาด 765 921 1,686 54
11 ทุ่งโพธิ์ 684 815 1,499 541
12 ดอกกะเม็ด 642 787 1,429 467
13 พรหมเทพ 336 380 716 190
14 โพธิ์ร้าง-โพธิ์กลาง 458 522 980 288
15 ศรีไผทสมันต์ 462 619 1,081 325
16 ศาลาลอย 821 927 1,748 585
17 เกาะลอย 307 353 660 181
18 ปอยปริง-ปอยหลวง 506 564 1,070 331
19 สุรินทร์ภักดี 302 397 699 284
20 ประทุ่มเมฆ 478 560 1,038 275
21 เทศบาลอนุสรณ์ 403 392 795 186
22 หมอกวน 643 769 1,412 413
23 ตาดอก 703 779 1,482 432
24 หนองบัว 562 655 1,217 335
25 โดนไข 595 694 1,289 388
26 ศรีดอกจาน 310 344 654 214
27 ศรีเทพ 204 235 439 135
28 บูรพาราม 513 477 990 277
29 มั่งมีศรีสุข 451 536 990 329
30 ปัทมานนท์ 450 529 979 349
31 เทศบาลอนุสรณ์2 448 497 945 251
32 โนงปรีง 319 375 694 249
33 ศรีบัวราย1 352 352 704 155
34 ศรีบัวราย2 358 409 767 241
รวม 17,792 20,906 38,698 16,671
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,448 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10