หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับ Walk-in รับวัคซีน เข้มที่ 1 (Sinovac) ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่สนามวัคซีน
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร 0023.3/ว5370 ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ประจำปี 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว5366 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโนนนารายณ์ พนมดงรัก ศรีณรงค์) และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว5364 ประกาศผลการคัดเลือก โณงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development : MDS) ที่ม  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.4/ว5363 การเตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ 14156 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชี  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว5355 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.5/ว728 ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว5357 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.5/ว729 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว730 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.2/ 14114 แจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว727 สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในคราวการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
สร 0023.3/ว5348 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนิเทศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.3/ว5350 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนิเทศการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.5/ว5343 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีนายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบัวเชด) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ] [ เอกสาร6 ] [ เอกสาร7 ] [ เอกสาร8 ] [ เอกสาร9 ] [ เอกสาร10 ] [ เอกสาร11 ] [ เอกสาร12 ] [ เอกสาร13 ] [ เอกสาร14 ] [ เอกสาร15 ] [ เอกสาร16 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.5/ว5337 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.3/ว5341 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.3/ว5345 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.3/ว5344 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.3/ว5342 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.3/ว5339 การประสานส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจเพื่อจัดทำเอกสารการถ่ายโอนภารกิจให้ถูกต้องครบถ้วน  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
สร 0023.5/ว5329 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสังขะ และนายอำเภอชุมพลบรี)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 107
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
 
"เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน"

วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
GOOGLE EARTH
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,740,557 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10