หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร 0023.5/ว 282 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ท้องถิ่นอำเภอพนมดงรัก และท้องถิ่นอำเภอปราสาท)  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.5/ว 1982 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท พนมดงรัก ศีขรภูมิ และชุมพลบุรี)  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 280 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 279 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 281 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.5/ว 278 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทอ. ทุก อ. นายก.อบจ.สร และ นายก.ทม.สร)  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.5/ว 1969 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และท่าตูม)  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.5/ว 1965 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564) (นายอำเภอรัตนบุรี สำโรงทาบ และจอมพระ)  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ 5160 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (นายอำเภอปราสาท)  [ 20 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ 150 การเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทอ.สังขะ)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.2/ว 1957 ลว. 19 เม.ย. 64 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.2/ว 1958 ลว. 19 เม.ย. 64 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.2/5164 ลว. 19 เม.ย. 64 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กสถ. (ครั้งที่ 14) จ.สุรินทร์ (นอ.สังขะ)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 1956 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.1/ว 276 แจ้งการเข้าใช้พื้นที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ 5163 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขอลาออก (นายอำเภอปราสาท)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ 5167 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ (นายอำเภอศีขรภูมิ)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 1964 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (นายอำเภอท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ จอมพระ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 1963 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) (นายอำเภอสังขะ ศีขรภูมิ จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 1962 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564) (นายอำเภอรัตนบุรี สำโรงทาบ และจอมพระ)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 1961 แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
สร 0023.3/ว 1960 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (นายอำเภอรัตนบุรี สังขะ สำโรงทาบ ท่าตูม จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 60
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
 
"เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน"

วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
GOOGLE EARTH
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 464,527 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10