หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
บทบาทหน้าที่
 
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานจราจร กล้อง CCTV งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ ผู้บริหาร งานรัฐพิธี และเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนงานราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ

งานการเจ้าหน้าที่
งานควบคุมเทศพาณิชย์
2. ฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

งานจราจร    
3. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน    
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ    
 
 
 
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานสารบรรณ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานตราเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานนิติการ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานธุรการ ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการ การกำหนดนโยบายการจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเทศบาลเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานประชาสัมพันธ์
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ฝ่ายนิติการ

งานนิติการ    
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ    
 
 
 

DUTY
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ การเร่งรัดรายได้ งานแผนที่ภาษี งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ และเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดฝ่ายและงาน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานการเงินและบัญชี

งานสถิติการคลัง    
2. ฝ่ายพัฒนารายได้

งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดรายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์    
3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษี
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

งานทะเบียนทรัพย์สิน    
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ    
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,676 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10