หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
สภาพทั่วไป
 
 
การคมนาคม
   
เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ

สภาพถนนในเขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี มีถนนทั้งสิ้น 131 สาย แยกได้ดังนี้
  - ถนน ค.ส.ล. จำนวน 130 สาย
  - ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย
 
ทางแยกร่วมในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีจำนวน 55 แห่ง
 
วงเวียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ วงเวียนน้ำพุ วงเวียนช้างหน้าสถานีรถไฟ วงเวียนหอนาฬิกา วงเวียนโรงยิมสุรินทร์ภักดี
 
ลานจอดรถ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้อยรื่นรมย์ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
 
สะพานในเขตเทศบาล มีจำนวน 8 แห่ง คือ สะพานข้ามห้วยทับพล ถนนปัทมานนท์ และสะพานข้ามคลองชลประทาน อีก จำนวน 5 แห่ง
 
สะพานลอยคนข้าม มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ และบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 
แหล่งน้ำ
   
แหล่งน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นั้น เป็นคูเมืองเก่าที่อยู่ในเขตชุมชน ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีลักษณะเป็นแนวคูน้ำ และ คันดิน แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ

กำแพงเมือง คูเมืองชั้นใน มีลักษณะเป็นคูน้ำ

กำแพงเมืองคูเมืองชั้นนอก มีลักษณะเป็นคูน้ำ 2 ชั้น คันดิน 1 ชั้น
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
การดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้แก่บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ การอุตสาหกรรม และหน่วยงาน ของราชการ
 
การสื่อสารในชุมชน
   
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เครือข่ายมือถือ มีจำนวน 5 เครือข่าย ดังนี้

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
  สถานีวิทยุกระจายเสียง มีจำนวน 5 แห่ง ดังนี้
 
สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ ช่อง 11 สุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดสุรินทร์
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 019 สุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียง องค์การสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทยสุรินทร์    
  สถานีโทรทัศน์ ในจังหวัดสุรินทร์ มีสถานีโทรทัศน์เครือข่าย จำนวน 3 สถานี ดังนี้
 
สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 อ.ส.ม.ท
สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อ.ส.ม.ท
สถานีโทรทัศน์สีช่อง NBT
  หนังสือพิมพ์ ที่ออกในจังหวัดเป็นรายปักษ์ ได้แก่
 
หนังสือพิมพ์สุรินทร์นิวส์
หนังสือพิมพ์ฐานความจริง
หนังสือพิมพ์มติปวงชน
 
หนังสือพิมพ์อีสานโพสต์
หนังสือพิมพ์เอกรัฐ    
  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์มีระบบเสียงตามสายและระบบเสียงไร้สาย ที่สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ มากกว่าร้อยละ 70 มีหอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ จำนวน 69 จุด
 
ประปาในชุมชน
 
จังหวัดสุรินทร์มีกิจการประปาอยู่ในสังกัดของ การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง คือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ รับผิดชอบในการผลิตและจ่ายน้ำประปาในเขต เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
   
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 11 แห่ง

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 10 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง

ร้านค้าจำพวก ร้านอาหาร สะสมอาหาร จำนวน 1,500 แห่ง

ร้านประกอบกิจการ ที่มีลักษณะสะสมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 914 แห่ง
  สถานประกอบการเทศพาณิชย์
 
สถานธนานุบาล จำนวน 2 แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
สถานีขนส่ง จำนวน 1 แห่ง
  สถานประกอบการด้านบริการ
 
ธนาคารและสถาบันการเงิน จำนวน 22 แห่ง
โรงแรม จำนวน 13 แห่ง
โรงภาพยนตร์ จำนวน 1 แห่ง
 
อื่นๆ
   
สวนสาธารณะ จำนวน 28 แห่ง ดังนี้

สวนสุขภาพสวนรักษ์ จำนวน 1 แห่ง

สวนกำแพงเมือง จำนวน 8 แห่ง

สวนเลียบทางรถไฟ จำนวน 5 แห่ง

สวนคูเมืองชั้นใน จำนวน 5 แห่ง

สวนหนองตาโก๋ จำนวน 1 แห่ง

สวนหนองโดนแน จำนวน 1 แห่ง

สวนสระถลา จำนวน 1 แห่ง
 
สวนหนองหมอกวน จำนวน 1 แห่ง
สวนน้อมเกล้า จำนวน 1 แห่ง
 
สวนหนองพะเนา จำนวน 1 แห่ง
สวนหนองยาวข้างบ้านพักข้าราชการมหาดไทย จำนวน 1 แห่ง
 
สวนหนองไทร จำนวน 1 แห่ง
สวนหนองยาว(สระไฟฟ้าเก่าตลาดน้อยรื่นรมย์) จำนวน 1 แห่ง
  สวนหย่อม จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
 
สวนหนองดุม จำนวน 1 แห่ง
สวนหนองบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง
 
สวนหนองยาว จำนวน 2 แห่ง
สวนอนุสาวรีย์ช้างสถานีรถไฟ จำนวน 1 แห่ง
 
สวนหนองสิริสาร จำนวน 1 แห่ง
สวนอนุสาวรีย์ช้างสี่แยกศาลากลางจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
 
สวนวงเวียนน้ำพุ จำนวน 1 แห่ง
สวนทางเข้าซอยเทศบาลนิเวศน์ จำนวน 1 แห่ง
 
สวนเกาะกลางถนนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง
 
สวนเกาะกลางถนนสุรินทร์ -บุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง
 
สวนเกาะกลางถนนสุรินทร์ - สังขะ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,384,359 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10